topbella

Monday, October 25, 2010

PPISMP SEM 1- PENGAJIAN ISLAM ( AKIDAH )

مقدمه

بسم الله الرمن الرحيم

       الحمد الله  بر شكور ساي كحدرة الله دڠن ليمڤة كورنيا دان ايذينث؛ ساي داڤت مپياڤكن توڬاسن اين. صلاوت دان سلام كاتس جونجوڠن بسر نبي كيت ياءيت نبي محمد دسببكن ڤرجواڠن بڬيندا سرتا ڤڠوزبننث داڤت كيت مراساءي دوا نعمت يڠ بسر يڬني ياءيت نعمت ايمان دان اسلام. تيدق لوڤ جوڬ كڤد ڤرا صحبت بڬيندا يڠ منروسكن ڤرجواڠن بڬيندا تنڤا راس ڤنت اتاو جمو سھيڠڬ ڤرجواڠن ايت داڤت دتروسكن ھيڠڬ كھاري اين.

       ساي اوچڤكن ريبوان تريما كاسيه كڤد كورو ساي ياءيت ڤوان وان مزنه بنت وان اسماعيل كران تله باڽق ممبنتو ساي دالم منجاياكن توڬاسن اين.سلاين ايت جوڬ, ساي ايڠين مڠوچڤكن جوتاءن تريما كاسيه كڤد كدوا اورڠ توا ساي يڠ تله باڽق ممبريكن سوكوڠن دان دوروڠن كڤد ساي كتيكا منجالنكن توڬاسن اين.تيدق لوڤ جوڬ كڤد راكن- راكن يڠ تله باڽق ممبنتو ساي دالم منجالنكن توڬاسن اين.

        ساي امت برشكور كحصرت الهي كران دڠن اداڽ توڬاسن اين؛ داڤتله ساي مندالمي دان مڠواساي كونسيڤ ,دليل, سرتا كڤنتيڠن عقيده خوصوصڽ دالم كهيدوڤن سهارين كيت. سلاين ايت جوڬ, ساي جوڬ داڤت مڠنل ڤستي بنتوق۲ اجرن سست يڠ سماكين منولر دالم مشاراكت دان نكارا اسلام سكارڠ. ساي جوڬ داڤت مڽتاكن دليل- دليل دان حوجه- حجه باڬي مننتڠ ڤڽليوڠن اجارن سست دري ڤنداڠن اسلام.تمبهن ڤولا, ساي داڤت مڠنالي اجارن۲ سست ملالوءي ڬمبر دان جوڬ ارتيكل يڠ بركايتن دڠن اجارن سست ترسبوت. دڠن اين؛ مودهله كيت اونتوق مماهمي دان ممبينچڠكن چيري۲ اجرن سست ايت. دسمڤيڠ ايت,داڤتله ساي مڠموكاكن ڤنداڠن دان چداڠن اونتوق ممبنترس ڬجلا۲ يڠ مڠاقيبتكن برتمبهڽ اجارن سست ڤد زمان سكارڠ .   

       انشا الله دڠن اوسها ساي يڠ سديكيت اين سموڬ منداڤت كبركتن درڤد الله سرتا داڤت مبنتو ساي اوتوق تروس برجاي ددنيا دان ماهوڤون اخيرة.ساي جوڬ ايڠين ممهون جوتاءن كماءفن سكيراث ترداڤت ساله دان سيلڤ سماس ساي ممبوات توڬاسن اين. سموكا اندا سموا برڤواس هاتي دڠن هاصيل كرجا ساي اين.


كونسيڤ عقيده

        قاموس ديوان؛ ڤركاتاءن عقيده دالم بهاس ملايو بوليه د تعريفكن سباڬاي "كڤرچاياءن" دان "كيقينن". كڤرچاياءن بوليه دديفينيسيكن سباڬاي كيقينن اتاو اكوان ڤد بنرث سسواتو ايمان دان اعتقاد. ڤركاتاءن ايمان دسيني مروجوع كڤد "كڤرچاياءن ڤد اداث الله دان مماتوهي سڬالا حكومث" سرتا "كتتڤن هاتي" دهن "ككواتن باطين". مناكالا اعتقاد ڤولا مرجوع كڤد "كڤرچاياءن  اتاو كيقينن دالم هاتي تروتاماث دالم هل- هل كاڬماءن". دڠن ايت؛ جلسله بهاوا ڤركاتاءن عقيده؛ ايمان؛ دان اعتقاد ممباوا 
ڤڠرتين يڠ سام.

              اظهارث؛ عقيده براسل دري ڤركاتاءن بهاس عراب ياءيت "عقد" يڠ ممڤوڽاءي ڤلباكاي ڤڠرتين سڤرتي "جنجي يڠ قوات". سباڬاي چونتوه؛ جيكا سسأورڠ ايت بركات: "اكو برجنجي دڠن سي ديا بڬيني- بڬيني"؛ ماك تقويل ڤركاتاءن ترسبوت اياله؛ "اكو تريكت دڠنث". جلسله بهاوا سسواتو يڠ كيت جنجيكن تيدق اكن دكيرا صح سكيراث كيت تيدق منڤاتيث.

              برتولق دري ڤڠرتين دأتس؛ ماك ڤركاتاءن عقيده جوڬا بوليه دفهمكن سباڬاي "سواتو جنجي يڠ قوات انتارا همبا دڠن خالقث" دان عقيده اينله يڠ اكن ممبواهكن سواتو عظام يڠ قوات سرتا سيكڤ يڠ جيتو دان كونسيستن دالم ديري ستياڤ اينديويدو.

              ڤركاتاءن عقد جوڬا بوليه دارتيكن سباڬاي "سسوات يڠ مڠواتكن سرتا مڠوكوهكن". سكيراث عقيده دامبيل درڤد ديفينيسي اين؛ ماك عقيده اداله سسواتو يڠ مڠواتكن سرتا مڠوكوهكن أورڠ يڠ برعقيده. لنتس؛ كران عقيدهث ايت؛ اي ترڤليهارا درڤد كڬاڬالن اتاو كهنچورن. سسوڠڬوهث عقيده اداله بينتيڠ كڤد ايمان دان اكن مليندوڠي درڤد هل- هل يڠ داڤت مرونتوهكن ايمان.

      عقيده ڤولا تربهاڬي كڤد 4 عنصور اوتام ياءيت فطره؛ عقل؛ غاءيب؛ دان شرع. كامڤت- امڤت عونصور اين تله دڬابوڠكن منجادي ساتو ستروسث اي منجادي سواتو تناڬا اتاو كقواتن يڠ امت قوات. انتارا هوراين باڬي عنصور- عنصور اين اياله؛ عقيده دري سڬي فطره ترسرله اڤابيلا ماءنسيا ايت مرنوڠ دان ممرهاتيكن كهيدوڤن اين؛ نسچاي چڤت اتاو لمبت اي اكن مڽدري ككرديلن ديريث جيكا دبنديڠكن دڠن كباڽقن مخلوق- مخلوق يڠ لاءين. ماك حضيرله سبواه ڤرتاڽاءن: "اڤاكه ارتيث ديري اكو يڠ كرديل اين؛ جيك دهادڤكن دڠن لاڠيت يڠ لواس تربنتڠ داتسكو؟" دان كسموا درڤد مريك اكن مڠاكوءي كبسرن دان ككواساءن ڤنجيڤتاث سبڬايمانا دليل:
                                                      
ترجمهن: اڤاكه كامو يڠ لبيه سوليت ڤنچيڤتاءنث اتاوكه لاڠيت؟ الله تله ممبيناث. ديا منيڠڬيكن بيناءنث؛ لالو مڽمڤورناكنث؛ دان ديا منجاديكن مالمث كلڤ- كليتا دان سياڠث ترڠ- بندرڠ.
( 27 – 29 سورة النازعات:)

       دليل داتس جلس منونجوقكن كڤد كيت بتاڤ بسرث كورنيا يڠ دبريكن اوليه الله كڤد كيت ياءيت ڤارا همباث ملالوءي هاسيل- محصول يڠ ددتڠكن اوليه الله درڤد بومي؛ سهيڠڬا هيدوڤ دان كهيدوڤن اين منجادي معمور دان سسواي اونتوق دديامي. 
انتارا دليل لاءين باڬي عنصور فطره اياله:

ترجمهنث: دان سواتو تندا(ككواساءن الله يڠ بسر) باڬي مريك اداله بومي يڠ ماتي. كامي هيدوڤكن بومي ايت دان كامي كلواركن بيچي- بيچين؛ ماك درڤدث مريك ماكن. دان كامي جاديكن ڤدث كبون- كبون كورما دان اڠڬور؛ دان كامي ڤنجركن ڤدث مات ءاير؛ سوڤايا مريك داڤت ماكن درڤد بواهث؛ دان درڤد اڤ يڠ داوسهاكن اوليه تاڠن مريك. ماك مڠاڤكه مريك تيدق برشكور؟
( 33-35 يس:)

         دسمڤيڠ كورنيا دان ڤمبرين اوليه الله يڠ تيدق تركيرا درڤد بومي يڠ واجب دشكوري مأنسيا؛ ادا ڤولا هل- هل يڠ تيدق دسوكاءي دان منچابر تادي سڤرتي اڠين تاوفن؛ فتير؛ دان ڬمفا بومي يڠ داڤت مڠڬونچڠكن بومي دان مرونتوهكن ڬونوڠ- ڬانڠ سرتا منچوڠكير- باليقكن مأنسيا ككيري دان ككانن. جلسله بهاوا عقل مماءينكن ڤرانن يڠ ساڠت ڤنتيغ دالم عقيده.

       ستروسث كيت براليه كڤد عنصور يڠ كدوا ياءيت عقل. عقل مروڤاكن سواتو كقواتن يڠ ترسمبوڽي باڬي ستياڤ مأنسيا كران كترسمبوڽينث؛ سلالو حاضير ڤردبتنث يڠ سڠيت انتارا علموان دڠن فلصوف تنتڠ عقل. ايمڤليكاسيث؛ تيمبول ڤلباڬاي جواڤن يڠ ممبري دلالة. سهيڠڬا كهاري اين؛ ڤڠرتين تنتڠ عقل ماسيه لاڬي تربوكا لواس رواڠث اونتوق دڤولميقكن. منوروت ابن العربي؛ اڤ سهاج يڠ دسرڤ اوليه عقل دناماكن علمو. فرمان الله تعالي:

ترجمهن: سسوڠڬوهث ڤد يڠ دميكين (ترداڤت) ڤلاجرن باڬي قوم يڠ مڠتاهوءي.
( 52 النمل:)

تاڤي دتمڤت لاءين ڤولا الله برفرمان:

ترجمهن: سسوڠڬوهث ڤد يڠ دميكين ايت (ترداڤت) تندا- تندا (كبسرن الله) باڬي قوم يڠ برفيكير(برعقل).
(4سورة الرعد:)

       جادي؛ عقل منوروت ال عربي؛ اداله نام تركنل باكي سسواتو يڠ ابسترق يقني مروڤاكن سواتو الت اونتوق مڽرڤ ڤڠتاهوان. ددالم رواية لاءين جوڬا ترداڤت ڤنڬاسن تنتڠ فوڠسي عقل سباڬايمانا تله دسبداكن اوليه رسول الله:

مااكتسب رجل مثل عقل يهدي صاحبه الي هدي؛ ويرده عن ردي؛ وما تمّ ايمان عبد ولا استقام دين حتّي يكمل عقله

تر جمهن: تيدق ادا يڠ لبيه ممڤو منونجوقي كاونث درڤد كبوروقن سباڬايمانا كممڤوان عقل. دان تيدق سمڤورنا ايمان سساورڠ سرتا تيدق لوروس اڬاماث سبلوم سمڤورناث عقل.

         ددالم "معجم ال مفهرص لالفاظ الحديث النبوية" سمڤاي ببراڤ هلامن ممواتكن حديث-حديث يڠ خصوص ممڤركاتاكن تنتڠ عقل دان هل- هل يڠ بركاءيتن دڠن عقل. جلسله بهاوا عقل اداله مروڤاكن ساله ساتو عنصور يڠ ڤنتيڠ دالم عقيده.

               عنصور يڠ ستروسث اداله غاءيب. بريمان كڤد ڤركارا غاءيب اداله ساله ساتو عنصور درڤد عنصور-عنصور عقيده. ترداڤت باڽق ڤركارا غاءيب يڠ بيدق دچرنا اوليه عقل مأنسيا كران عقل مأنسيا اداله ترباتس. هل- هل ترسبوت تله دڤيسهكن دانتارا سبب دان مسبب؛ اتاو دانتارا مكدّمه دان ناتيجه سرتا دانتارا علّة دان يڠ دعلّتكنث.

       عقل مانسيا ڤولا تيدق داڤت مڠاكوءي بهاوا الله يڠ منجاديكنث دميكين؛ سڠڬوڤ اونتوق مميسهكن انتارا مكدّمه درڤد ناتيجه؛ سبب درڤد مسبب اتاو علّة درڤد يڠ دعلّتكنث. القرأن تله منجلسكن چونتوه يڠ دميكين بركالي- كالي باڬي مڠوات دان منتڤكنث. چريتا نبي زكريا دڠن مريم اداله ساله ساتو چونتوه يڠ
ترڠ لاڬي مشهور دالم ڤركارا اين. چريتا اين باڽق منونجوقكن كجادين يڠ انيله يڠ سوكر اتاو يڠ موستاهيل داڤت دتريما عقل صيحة سباڬايمانا دليل:     
         
ترجمهن: "واهاي مريم؛ دري مان كامو ڤراوليه (ماكانن) اين؟" مريم منجواب: "ماكانن ايت داتڠ درڤد سيسي الله ". سسوڠڬوهث الله ممبري رزقي كڤد سسياڤ يڠ دكهندقيث؛ تنڠا حساب.
(37ال عمران:)
               بريمان كڤد سواتو ڤريستيوا يڠ ترتوتوڤ سبب دان مسببث سباڬايمان ڤريستيوا داتس اممبواتكن عقل كيت مڽره دان مڠاكوءي ڤركارا-ڤركارا غاءيب سڤرتي كوجودن شورڬا دان نراك؛ هاري كبڠكيتن؛ هاري برهيمڤون؛ هاري برحساب؛ هاري ڤمبالسن؛ ملاءيكة؛ جين دان سموا يڠ تيدق داڤت دراساكن دان دجاڤاي اوليه كقواتن ايندرا كيت.

                عنصور كامڤت دالم عقيده ڤولا اياله عنصور شرع. شرع اياله سجومله ڤرينسيڤ؛ نيلاي؛ اتورن اتاو شريعة يڠ دباوا اوليه ساورڠ رسول. مقصود شريعة يڠ دباوا اوليه ساورڠ رسول اياله ڤرينسيڤ- ڤرينسيڤ اتاو نيلاي- نيلاي يڠ دوحيوكن اوليه الله كڤد مريك (ڤارا رسول).ترداڤت ببراڤ اورڠ رسول يڠ سريڠ دبيچاراكن دالم القرأن؛ سمنتارا سبهاڬين يڠ لاءين تيدق دسبوتكن ددالمث. هل اين تله دڽاتاكن دالم القرأن:
  
ترجمهن: دان (كامي) تله مڠوتوس ڤارا رسول يڠ سوڠڬوه تله كامي قيصهكن تنتڠ مريك كڤدمو دولو؛ دان رسول- رسول يڠ تيدق كامى قيصهكن تنتڠ مريك كڤدمو. دان الله تله بربيچارا كڤد لڠسوڠ...(مريك كامي اوتوس) سلاكو رسول- رسول ڤمباوا بريتا ڬمبيرا دان ڤريڠتن اڬر تيدق ادا السن باڬي مأنسيا؛ ممبنته الله سسوده داوتدسث رسول- رسول ايت. دان اداله الله مها ڤركاس لاڬي مها بيجقسانا.
 (164-165النساء:)

        سسوڠڬوهث؛ شريعت الهي يڠ دباوا ڤارا رسول اداله برتوجوان ممڤربايكي مأنسي دان مڽنڠكنث. دان عقيده؛ منونتوت سوڤايا بركلاكوان سسواي دڠن عقيده- عقيده ترسبوت؛ منطاعتي اجرن- اجرنث؛ دان برڤڬڠ تڬوه ڤد ڤرينسيڤ- ڤرينسيڤث.

       كونكلوسيث؛ عقيده اداله ڤڬڠن اتاو كيقينن يڠ تڬوه ڤد سسواتو براساسكن كبنرن ستروسث بروڤايا منجادي ڤنچتوس كڤد ستياڤ ڤلقساناءن باڬي سڬالا اڤ يڠ دڤڬڠ.

كڤنتيڠن عقيده دالم كهيدوڤن مؤمن

       سسوڠڬوهث ڤنداڠن مأنسي ترهادڤ كهيدوڤن دان عالم سمستا؛ ڤڠتاهوان- ڤڠتاهوان يڠ دميليكيث بركناءن دڠن برباڬاي بيدڠ دان بهكن نالوري دان ڤراساءن- ڤرساءنث؛ سموا ايت برسومبركن درڤد عقيده يڠ ديقينيث. دسمڤيڠ ايت؛ عقيده ترسبوت جوڬا مميليكي ڤرانن يڠ ڤنتيڠ دالم مڠارهكن كممڤوان- كممڤوانث كأره ممباڠون دان ڤروباهن.

      مسكيڤون لمباڬا- لمباڬا ڤميكيرن هاسيل ريكاچيڤتا مأنسيا (المدرس الوطيّة) تله برهاسيل منچاڤاي كجاياءن دالم ڤلباكاي بيدڠ ڤرادبن متريالس؛ باڬي لمباڬا- لمباڬا ڤميكيرن ترسبوت مڠالمي كڬاڬالن ممبيمبڠكن دالم ممبينا دان ممباڠونكن سبواه كهيدوڤن عيدامن يڠ بيبس دري بلڠڬو كجهيلن دان كجاهتن.

      دڠن برلندسكن كڤد فطره سوچي سباڬاي انوڬره الله يڠ مها ڤنچيڤتا يڠ سنتياس منونتون مأنسي منوجو كاره عقيده اسلام يڠ داڤت منراڤي سڬالا يڠ برادا دڤرسكيترنث؛ حكمه دان كبيجقساناءنث منونتوتث اونتوق ممبريكن فتونجوق كڤد مأنسيا دمي ممهامي اڬر دان داسر-داسر عقيده سباڬاي لندسن اوتام باڬي ڤڠتاهوان مأنسيا مڠناءي حقيقة يڠ وجود اين. هل اين دمقصودكن اڬر اي داڤت منچاڤاي كيقينن دان كڤرچاياءن يڠ بنر سرتا سلامت دري سبارڠ كچاچتن دان جاءوه درڤد سڬالا ڤڽليويڠن.

      كتيك مأنسيا ماهو مڠڬوناكن عقلث؛ اي اكن ممهامي بهاوا عقيده اسلام ايت مليڤوتي اوندڠ- اوندڠ يڠ سمڤورنا باڬي ستياڤ سيسي دان ديمينسي كهيدوڤنث. اين جلس منونجوقكن جالن باڬيث دمي كايمانن دالم كهيدوڤن ترسبوت؛ سجاجر دڠن فطره ستياڤ انسان دان داڤت منجامين ترڤنوهث كأوتوهن- كأتوهن روحاني دان متريال ستياڤ اينديويدو سچارا سايمبڠ دان چرمت. دسمڤيغ ايت؛ عقيده ترسبوت جوڬا داڤت منجامين ترجاڬاث كحرمتن دان كڤريبادينث.

     هاث دڠن فورمولا- فورمولا اينيله اكن ترياليساسيث ڤمبيناءن كڤريبادين مأنسيا؛ باءيق كڤريبادين ستياڤ اينديويدو؛ مشاركت مهوڤون نڬارا اسلام. دان هاث دڠن فورمولا- فورمولا ترسبوتله يڠ اكن منجالينكن هوبوڠن دان ايكاتن (انتارا سسام مأنسيا)؛ دكتاهوءي حق- حق دان كواجيڤن؛ ترياليساسيكن كعاديلن دان ڤرساماءن؛ ترستابيلث كأمانن دان كسلامتن؛ ترستابيلث كامانن دان كمولياءن؛ دان اكن موجودكن ڤمبيناءن كڤريبادين مأنسيا دالم ستياڤ سيسي دان ديمينسي كهيدوڤنث.

     دري سيسي ڤميكيرن؛ عقيده اسلام تله برهاسيل مڠلواركن مأنسيا دري عالم تحيول دان كبودوهن دڠن مڠنجوركنث اونتوق مڠرهكن سكالا كممڤوان يڠ دميليكيث دمي مرنوڠكن تندا- تندا كأڬوڠن الله سهيڠڬا اي ممڤو منچاڤاي كهيدوڤن يڠ ترهياس دڠن چهايا علمو. اتس دسر عقيده اين؛ اسلام ملارڠ ڤڠيكوتث برتقليد دالم رواڠ ليڠكوڤ عقيده سباليقث اي مڠوتاماكن كايمانن دڠن علمو سرتا ڤڤتاهوان.

      دري سكي كهيدوڤن سوسيال ڤولا؛ عقيده اسلام تله برهاسيل مروبه چورق كهيدوڤن مشاركت يڠ سبلومث دلنداسي اوليه سماڠت كسوكوان؛ ورنا كوليت دان هرتا بندا دڠن چورق بارو يڠ دلندسي اوليه عنصور سماڠت تولوڠ- منولوڠ يڠ تركندوڠ دالم كونسيڤ تقوى؛ فاضيلة دان ڤرساوداراءن انساني. دڠن اين؛ تربنتوقله سبواه اومت مسليم ايديال يڠ هيدوڤ دتڠه- تڠه مشاركت مأنسيا؛ يڠ سبلومث مريك برڤچه- بله دان منجالني كهيدوڤن اين اتس دسر بالس دندم.

       ستروسث دري سڬي ايتيكا دان اخلاق؛ عقيده اسلام تله برهاصيل منومبوهكن كسدرن ديري(الوعيظ الذّات) يڠ ممڤرچاياءي بهاوا سڠ ڤنچيڤتا يڠ مها تيڠڬي دان مها اڬوڠ سلالو ممڤرهاتيكن سڬالا تيڠكه لاكو مأنسيا؛ دان ستياڤ كلاكوانث ڤستي مميليكي ڤهالا دان دوسا. هل اين اكن مڽببكن كساءيمبڠن نالوري(غريزة) دان تومبوهث اخلاق يڠ موليا (دالم ديريث) دان اين اداله ساتو عنصور يڠ داڤت كيت تموكن دالم سلوروه حكوم اسلام.

      عقيده اسلام مميليكي ڤرانن ڤنتيڠ دالم ممباڠونكن مشاركت دالم بيدڠ ايكونومي؛ ڤوليتيق دان ڤنديديقن. دڠن ايت؛ عقيده اسلام جوڬا اداله سيمبول كقواتن دالم سجاره ڤرادبن اسلام. كران عقيده جوڬ؛ ڤارا نبي دان رسول سڠڬوڤ منريما اڤ جوا رينتڠن دان ببنن دمي ممڤرجواڠكنث. دري نبي ادم عليه السلام هيڠڬاله كڤد نبي محمد صلى الله عليه وسلام سمواث تله بروسها ممليهارا عقيده اومت مريك اڬر تيدق ترڤيسوڠ كجالن يڠ سست. ڤڠهجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلام دري مكه كمدينه اومڤاماث برتوجوان اونتوق ممبنتوق اومت اسلام يڠ بارو برڤڬڠ كڤد اجرن اڬام اسلام.

      كڤنتيغڠن عقيده دان ڤرجواڠن ممڤرتاهنكنث ادا دسبوتكن دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه الاءيمام مسلم دري ابو هريرة رضي الله عنه يڠ برمقصود:

رسول الله دتاث: افاكه عمل يڠ ڤاليڠ اوتاما؟ رسول الله منجواب: بريمان كڤد الله دان رسولث. باڬيندا دتاث لاڬي: كمودين اڤ؟ باڬيندا منجواب: جهاد في سبيل الله.

      عقيده يڠ مروڤاكن سيمڤولن ايمان اكن مڽونتيقكن سماڠت ڤرجواڠن؛ مڽوبوركن داي ساءيع سرتا مموڤوق ڤرڤادوان دكالڠن اومت اسلام. اين كران؛ ايمان يڠ ترسيمڤول ايرت ددالم هاتي مندوروڠ سسأورڠ اونتوق بروسها؛ بكرجا كرس؛ سنتياسا ملاكوكن كباجيقن؛ ممبنتو اورڠ يڠ ممرلوكن؛ ممبينا كماجوان؛ منونايكن تڠڬوڠجواب؛ سڠڬوڤ برقوربان دان سباڬايث دمي مڤاءوت سبراڤ باثق ڤهالا كباجيقن.

      اومت اسلام يڠ تيدق ممڤوڽاءي عقيده يڠ كوكوه اكن موده ترڤيسوڠ دان مڽليويڠ دري اجرن اڬاماث يڠ سبنر. بوكن ايت سهاج؛ اي اكن منجادي اڠڬوتا مشاركت يڠ طمع كران ترلالو چينتاكن دنيا؛ ڤڠچوت كران تاكوتكن مأنسيا؛ ليار كران تيادا ڤڬڠن؛ تيدق جوجور كوان تيدق مڠنل دوسا دان ممباوا ڤلباڬاي لاڬي مساءله دان كروسقن يڠ مروڬيكن ڤلباڬاي ڤيهق. بڬيتو جوڬا سڬالا ڤمباڠونن دان كماجوان يڠ دبينا اوليه اومت اسلام؛ جيك تيدق دساساري اوليه ككوكوهن عقيده؛ اي هاث اكن ممباوا كڤد ڤلباڬاي ككالوتن دتڠه- تڠه مشاركت. اين كران؛ عقيده اداله اساس كڤد كسجهتران دان ڤتونجوق دري الله. اين دجلسكن دالم فرمان الله تعالي دالم سورة الاءنعام اية 82:

اورڠ- اورڠ يڠ بريمان دان تيدق منچمڤور- ادوقكن ايمان مريك دڠن كظاليمن ( شيريك )؛ مريك ايتوله اورڠ- اورڠ يڠ منداڤت هداية دان ڤتونجوق.

      عقيده جوڬا اداله تونجڠ سڬالا عملن دان بينتيڠ ڤرتهانن يڠ كوكوه درڤد سبارڠ ڤركارا يڠ مروسقكن. جيك عقيده سساورڠ ايت تيدق بتول؛ ماك سڬالا عملن يڠ دلاكوكنث منجادي سيا- سيا بلاك؛ مناكالا داخيرة ڤولا ديا اكن دماسوقكن كدالم اڤي نراك. فرمان الله تعالي دالم سورة الاءنياء اية 94 يغ برمقصود:

دڠن يڠ دميكين؛ سسياڤ يڠ مڠرجاكن سسواتو عمل كباءيقن؛ سدڠ اي بريمان؛ ماك بيدقله دسيا- سياكن عمل اوسهاث؛ دان سسوڠڬوهث كامي تتڤ منوليسث.

      كونكلوسيث؛ سباڬاي اومت اسلام يڠ ايڠينكن كسجهتراءن هيدوڤ ددنيا دان كسلامتن داخيرة؛ كيت هندقله منجادي مشاركت اسلام يڠ ممليهارا دان ممڤركوكوهكن عقيده دان شريعة اسلام. باڬي ممليهارا دان ممڤركوكوهكن عقيده ڤولا؛ اي هندقله دبتنا اتس دسر ايمان يڠ كوكوه؛ دباجاءي دڠن علمو دان عمل سرتا دڤليهارا دري دچماري اوليه سبارڠ سراڠن اناسير دان ڬجالا ڤڽليويڠن دان كسستن. بردعاله دسمڤيڠ سڬالا اوسها يڠ لاءين دالم ممڤرتاهنكن كاوتوهن عقيده اسلام.

اجرن سست دان حجه اونتوق منولقث

         اجرن سست ممبوا ڤڠرتين كڤد سبارڠ اجرن اتاو عملن يڠ دباوا اوليه سساءورڠ سام ادا دي اسلام اتاوڤون بوكن اسلام يڠ مندقوا بهاوا اجرن دان عملن ترسبوت اداله اجرن اسلام اتاو بردسركن كڤد اجرن اسلام. سدڠكن ڤد حكيكتث اجرن دان عملن يڠ دباواث ايت برتنتڠن درڤد اجرن اسلام يڠ بردسركن كفد القرأن دان السنة 
سرتا برتنتغن دغن اهل السنة و الجمعه.

انتارا چيري- چيري اجرن سست اياله سڤرتي مڠاكو ديريث سباڬاي نبي سرتا مندقوا ديريث منريما وحيو ؛ ممڤرچياءي اداث نبي – نبي لاءين سلڤس وافتث رسول الله؛ مڠاكوءي ديريث سباڬاي امام مهدي اتاو ممڤرچياءي اورڠ – اورڠ ترتنتو يڠ تيدق اكن ماتي سباليقث مونجول سباڬاي مانسيا يڠ ايستيميوا سڤرتي امام مهدي دان سباڬايث.

     بنتوق- بنتوق اجرن سست يڠ ترداڤت دماليسيا بوليه دبهاڬيكن كڤد 3 بهاڬين ياءيت بنتوق اجرن بارو؛ بنتوق تريكت؛ بنتوق كڤرچاياءن دان عملن. بنتوق اجرن بارو بياساث مڠڬوناكن برباڬاي- باڬاي ناما سڤرتي اجرن علمو حكيكة اوليه جاهر؛ اجرن جريفتو اوليه مختر حسن دكلواڠ سلاڠور دان سباڬايث.

     بنتوق اجرن سست يڠ تريكت ڤولا بياسث مڠڬوناكن ناما- ناما تريكت يڠ مشهور.
 ملالوءي بنتوق اين؛ ڬورو- ڬوروث مڠڬوناكن چارا يڠ بربيزا- بيزا دڠن يڠ اصل اتاو داوبهسؤاي. ادا جوڬا تريكت يڠ دچيڤتا سنديري اوليه ڤڠاساسث سڤرتي تريكت ذكرالله يڠ داساسكن اوليه حسن انق ريماو؛ تريكت خالد دان لاءين- لاءين.

           بنتوق عملن تراديسي دان كڤرچياءن ڤولا لومرهث دعملكن اوليه اورڠ يڠ داڠڬڤ والي كڤرجاياءن كڤد دوكون- دوكون ؛ ڤاوڠ؛ بوموه؛ اتاو ڤمباوا علمو ترتنتو سام ادا ملالوءي كتورونن اتاو سباڬايث. سموا بنتوق اجرن اين اداله جلس ممباوا ڤڽليويڠن دري سڬي عقيده يڠ بوليه منجروموسكن ڤعملث كڤد كسستن.

    انتارا چونتوه اجرن سست دماليسيا اياله ال ارقام. اجرن اين داساسكن اوليه اشعري محمد. اي جوڬا دكنالي سباڬاي جمعة عورد محمدية دان تله مڠمبڠكن ڤڠاروهث دكالڠن برباڬاي لاڤيسن مشاركت اسلام دسلوروه نڬارا اين. اجرن- اجرن ال ارقام منداڤت سمبوتن سبيلڠن مشاركت يڠ دكليروكن دان مڠڠڬڤث سباڬاي سبواه بادن دعوه يڠ اوڠڬول. كومڤولن اين مڽيبركن كڬياتن دكيه ملالوءي بيدڠ ڤنديديقن؛ ڤنرڠن؛ ڤنربيتن؛ ڤراوسهاءن؛ ڤرنياڬاءن؛ ڤروبتن؛ دان ڤرتانين. ڤڽليويڠن عقيده ال ارقام اداله برڤونچا درڤد ڤڠجرن اشعري محمد دان ڤڬڠن ڤڠيكوت- ڤڠيكوتث ترهادڤ عورد محمدية يڠ دانتارا لاءين ممبري اجرن دان فهمن سفرتي اشعري محمد دڤرچاياءي كونونث بوكن سكدر ساورڠ يڠ صالح تتڤي ديا جوڬا مندقوا ديريث ساورڠ والي يڠ ممڤوڽاءي كرامة سرتا سأورڠ مجدّد اخير زمان دان سيّد المجدّدين. 

فهمن اين جلس منونجوقكن كسستنث دان دتولق اوليه اجرن اسلام سباڬايمانا فرمان الله تعالي:

مقصود ث :
"كتاهوءيله ! سسوڠڬوهث ڤارا والي الله ايت ؛ مريك تيادا تاكوت دان تيادا بردوكاچيتا. اياءيت مريك يڠ برايمان دان جوڬا برتقوي كڤد الله. مريك دبريكن كڬمبيراءن دڤڠهيدوڤن ددنيا دان اخيرة.
       (سورة يونوس : 64- 62)

               ڤارا والي اداله مريك يڠ مڠيكوت ججق لڠكه ڤارا رسول دري اڤ يڠ دتورونكن اوليه الله. مريك اين مڠهمڤيركن ديري كڤد الله دڠن ملقساناكن اڤ يڠ دشريعتكن دان منجاوهي اڤ يڠ دلارڠ دان دموركاي اوليه الله. ددالم اسلام تيدق ادا اصطلاح اورڠ سوچي سڤرتي يڠ ددڤاتي دالم سستڠه اڬام يڠ لاءين. والاوڤون بڬيتو؛ اڬام اسلام مڠاعتراف اداث والي سباڬايمانا يڠ تله دترڠكن اوليه الله دڠن ترڠ ددالم اية- اية القرأن سڤرتي داتس. مسكيڤون دميكين؛  تيدق ترداڤتث اية- اية القرأن يڠ منونجوقكن بهاوا والي- والي ترسبوت ممڤوثاءي كلبيهن- كلبيهن ايستيميوا يڠ منچاڤاي تراف اورڠ سوچي يڠ ممڤوڽاءي ككواساءن اونتوق مڠمڤونكن دوسا دان براوڤايا ملاكوكن سسواتو يڠ مڠيكوت كبياساءنث تيدق داقت دلاكوكن اوليه مانسيا بياسا.

              ڤارا والي الله اداله ساورڠ برڤريبادي موليا؛ موءمن؛ صالح دان براخلق موليا. دي جوڬا ملقساناكن عملن- عملن واجب دان عمالن- عملن يڠ سنة؛ منيڠڬلكن يڠ حرام دان ڤركارا- ڤركارا مكروه. اياث سساورڠ يڠ زاهيد دان تيدق هالوبا منونتوت كدونياءن سڤرتي ڤڠكت كبسرن دان سباڬايث.

      ددالم ڤركمبڠن اجرن ساله يڠ كداڤتن اورڠ- اورڠ يڠ مندقوا ديريث دان ڤڠيكوتث اداله والي الله. اونتوق ممبوقتيكن بهاوا سسأورڠ توكوه ايت تله منچاڤاي مقام (كدودوقن) يڠ تيڠڬي؛ ماك دلاهيركن ڤربواتن لوار بياسا يڠ سلالوث دسبوت سباڬاي كرامة سڤرتي مڠلواركن أير دري جاري؛ كتاب القرأن يڠ دڬنتوڠ برڤوسيڠ سنديري؛ جاري- جاري دسيلڠكن انتارا ساتو دڠن يڠ لاءين ملكت دان تيدق داڤت دبوكا. ڤد عمومث؛ ڤربواتن لوار بياسا اين اداله ڤربواتن يڠ بوليه دڤلاجري كرانا اياث بربنتوق سيهير اتاوڤون سيلڤ مات دان ممڤوڽاءي تيكنيق- تيكنيق ترتنتو. اوليه ايت؛ سكيراث ترداڤت اورڠ- اورڠ يڠ مندقوا ديريث سباڬاي والي الله دڠن منونجوقكن ڤربواتن- ڤربواتن لوار بياسا سڤرتي يڠ ترتوليس داتس؛ اداله مروڤاكن ڤڽليويڠن كڤد عقيده اسلام دمي اونتوق كڤنتيڠن ديري دان كڤنتيڠن ڤريباديث سمات- مات. والي الله يڠ  سبنر تيدق اكن ڤرنه مندعوه كوالينث دان امت جاءوه اونتوق ممڤڠروهي مانسيا اونتوق مموجاث دڠن مڠاكوءي سباڬاي والي الله دان منونجولكن " كرمة " يڠ دميليكيث.
  
     سلاءين ايت؛ اجرن اين جلس منونجوقكن كسستن فهمن يڠ دانوتيث اڤبيلا مريك ممڤرچاياءي بهاوا شيخ محمد ال سوهايمي بوليه داتڠ منولوڠ اڤابيلا دسرو ناماث. اجرن اسلام منولق اجرن اين كران الله تعالي تله منجلسكن بهاواساث مانسيا تيدق برهق منداڤت شفعة دان ممبري شفعة كڤد اورڠ لاءين كچوالي اورڠ- اورڠ يڠ برايمان دان برعمل صالح سرتا دايذينكن اوليه الله تعالي كتنتوان سساورڠ ايت داڤت ممبري شفعة دان منريما شفعة اداله كهندق الله تعالي سهاج سباڬايمانا فرمانث :

مقصودث:
"مريك تيدق برهق منداڤت دان ممبري شفعة؛ كچوالي اورڠ يڠ تله مڠيكت ڤرجنجيان (دڠن ايمان دان عمل يڠ صالح ) دسيسي الله يڠ مليمڤه- ليمڤه رحمتث."
                                                         (سورة مريم: 87)

مڠناءي ڤڠرتين شفعة داتس؛ احمد مصطفي ال مراغي منجلسكن ددالم تفسير ال مراغي منجلسكن بهاوا ڤمبري شفعة داخيرة كلق هاثاله كڤد نبي- نبي؛ علماء- علماء دان ڤارا- ڤارا شهداء داتس اڤ يڠ مريك ايكوت.
فرمان الله:

:مقصودث
"ڤد هاري ايت تيدق ادا برفاءيده شفعة (دري دان كڤد سسياڤ ڤون ) كچوالي دري اورڠ يڠ دايذينكن اوليه الله يڠ مليمڤه- ليمڤه رحمتث دان كڤد اورڠ يڠ درضاءي ڤركاتاءنث.                                                                                                      (109سورة طه: 
)
    اية داتس جلس منونجوقكن بهاوا ڤمبري شفعة اداله ترديري درڤد اورڠ- اورڠ يڠ دايذينكن اوليه الله يڠ ترديري درڤد نبي- نبي؛ علماء- علماء دان ڤارا- ڤارا شهداء. اوليه ايت اداله منجادي كسالهن دان كسستن سكيراث ادا اورڠ- اورڠ ترتنتو يڠ مندقوا ديريث اتاو ڬوروث داڤت ممبري شفعة داخيرة كلق.

          كسيمڤولنث؛ اورڠ يڠ برهق منداڤت شفعة اياله اورڠ اسلام دان حق مننتوكن سياڤ يڠ بوليه ممبري شفعة اداله حق الله تعالي دان الله جوڬا بركواسا مننتوكن سياڤاكه يڠ دايذينكن منريما شفعة؛ ماناكالا دقواءن يڠ مڠاتاكن اورڠ- اورڠ ترتنتو بوليه ممبري شفعة داخيرة اداله دقواءن يڠ ڤلسو.

   انتارا اجرن سست لاءين يڠ ترداڤت دماليسيا اياله ڬولوڠن انتي حديث. ڬولوڠن اين دڤرقواتكن اڤبيلا تربيتث بوكو كسيم احمد ؛ حديث: ساتو ڤنيلاين سمولا. كسيم احمد ممڤلوڤوري كومڤولن اين كران دڤرچياءي ترڤڠاروه دڠن سبواه بوكو  دوكتور رشاد خاليف يڠ دتربيتكن اوليه سبواه شريكة اميريكا. ڤندكتن كسيم احمد مڠناءي تيوري انتي حديث باڽق ترڤڠاروه دڠن ڤندكتن يڠ دڬوناكن اوليه دوكتور رشاب خاليف. بلياو تله ممڤرسوالكن أوتوريتي حديث دان ممبريكن ببراڤ ڬمبارن يڠ مڠليروكن مڠناءيث. ماله بلياو منودوه بهاوا حديث ايت اداله اجرن- اجرن ڤلسو دان ريكاءن سماتا- ماتا سرتا سكاليڬوس بلياو منولق كويبواءن علماء- علماء حديث. بلياو برڤنداڤت حديث السنة له يڠ منجادي ساله ساتو ڤڽباب ڤونچا ككليروان دان ڤرڤجهن تربسر دكالڠن اومت اسلام سلاما لبيه سريبو تاهون. دڠن ترسيارث اخبر دان تربيتث بوكو كسيم احمد مڠناءي ڤندڠن بلياو تنتڠ حديث؛ سواسانا مشاركت اسلام عامث كورڠ مڽنڠكن. لنترن ايت؛ ڤيهق كراجاءن تله مڠمبيل لڠكه مڠحرامكن بوكو ترسبوت دري ڤڠيدرنث.

   فهمن كومڤولن اين جوڬا مڽستكن كران مڠهينا سومبر روجوعقكن اوتام دالم اسلام ياءيت القرأن دان السنه. دالم هل اين؛ رسول الله تله برسبدا:

:مقصودث
"سمڤايكنله دريكو والاوڤون ساتو ڤركاتاءن."

           سڤرتي يڠ تله دجلسكن؛ ستياڤ اينديويدو مسليم برتڠڬوڠجواب اونتوق مڽمڤايكن رساله اسلام؛ ياءيت دڠن كات لاءين مڽرو ملاكوكن كبنرن. اداله بردوسا سكيراث كيت مڽمبوڽيكن اجرن- اجرن اتاو علمو- علمو اسلام. الله تعالي ملارڠ كيت مڽمبوڽيكن اجرن- اجرن اتاو علمو- علمو ترسبوت. دالم هل اين الله منڬسكن دڠن فرمانث:
   

مقصودث:
 "دان (ايڠتله) كتيك الله مڠمبيل ڤرجنجين ستيا دري اورڠ- اورڠ يڠ تله دبريكن كتاب (ياءيت):" دمي سسوڠڬوهث هندقله كامو منرڠكن ايسي كتاب ايت كڤد اومت مأنسيا؛ دان جاڠن سكالي- كالي كامو مڽمبوڽيكنث". كمودين مريك ممبواڠ (ڤرجنجين سست) ايت كبلكڠ مريك؛ سرتا منوكرث دڠن مڠمبيل فاءيده دنيا يڠ سديكيت. مك امتله بوروقث اڤ يڠ مريك داڤتي دري ڤنوكرن (كلام الله دان جنجيث) ايت.                                                                                               (187سورة ال عمران:)
 
رسول الله تله ممبري امارن كڤد سسياڤ يڠ مڽمبوڽيكن علمو اتاو اجرن يڠ باءيق. سبدا باكيندا:
مقصودث:
"سسياڤ دتاث مڠناءي دڠن علمو؛ كمودين ديا مڽمبوڽيكنث؛ اي اكن دككغ د هاري قيامة دڠن تالي ككغ اڤي نراكا."                                     (118صحيح ال 
  
     بردسركن فقتا- فقتا يڠ تله دكموكاكن؛ جلسث بهاوا منجادي تڠكوغجواب كڤد ستياڤ اينديويدو مسليم اونتوق مڽمڤايكن اجرن- اجرن يڠ درضاءي الله؛ سباءيقث كران اسلام ملارڠ اومتث درڤد مڽمبوڽيكن علمو-علمو اتاو اجرن- اجرن يڠ تله دڤروليهي خصوصث علمو- علمو يڠ تركندوڠ دالم القرأن دان حديث. دالم القرأن دان حديث تركندوڠ ڤلباڬاي اجرن علمو يڠ باءيق. جادي؛ اداله سست ڬولوڠن يڠ چوبا 
مڽمبوڽيكن علمو يڠ تركندوڠ دالم القرأن دان حديث اڤاته لاڬي مننتڠث
.
    چونتوه اجرن سست لاءين يڠ ترداڤت دماليسيا اياله اجرن قدياني. نام قدياني اياله سمڤنا نام تمڤت لاهير ڤڠاساسث؛ مرزا غولم احمد دقديان ياءيت دسبواه كمڤوڠ ددايره كوسدسڤور؛ اينديا. اجرن اين مولا مونچول ڤد تاهون 1889م. اجرن اين دباوا كماليسيا اوليه مولنا محمد صادق بن بركة الله ڤد تاهون 1949م. انتارا فهمن سست يڠ دباوا اوليه مريكا اياله مريكا مڠحكوم كافير سلاءين ڤڠانوت قدياني. فهمن ترسبوت داڠڬڤ سست كران كدودوقن اڬام- اڬام ددنيا فد فندغن اسلام اداله جلس  دان تكس. سموا اكام اداله تيدق سام. اين دجلسكن اوليه فرمان الله دالم سورة الكافرون :6

مقصودث:
       “.باڬي كامو اڬامامو دان باڬيكو اڬاماكو

         سموا اڬام تيدق سام دڠن اڬام اسلام. كلاءينن اڬام اسلام بربنديڠ اڬام لاءين اياله دري سودوت كيقينن سچارا توحد (كڤرجاياءن كڤد الله يڠ ساتو) ملالوءي يڠ دتوحدكن (دقواتكن دڠن ڤڠاكوان شهادة) دان عمل (جارا هيدوڤ اتاو عمل) دڠن اڠڬوتا سچارا لڠسو كڤد الله بردسركن شريعة يڠ دباواكن اوليه نبي محمد. بردسركن القرأن؛ سنة دان اجماع علماء دڠن هاتي اخلاص كڤد الله تنڤا سبارڠ ڤرانتاراءن سڤرتيمانا دسبوتكن ددالم سورة البينة:5

:مقصودث
"ڤادهل مريك تيدق دڤرينتهكن ملاءينكن سوڤايا مڽمبه الله دڠن مڠاخلاصكن عبادة كڤد الله؛ لاڬي تتڤ تكوه داتس توحد؛ دان سوڤايا منديريكن سمبهيڠ سرتا ممبري زكاة. دان يڠ دميكين ايتوله اڬام يڠ بنر."
 
الله منكنكن هاث اسلام سهاج اڬام يڠ دتريما سرتا درضاءي الله سڤرتي دالم سورة ال عمران اية: 19

دسيسي الله اداله اسلام....(يڠ بنر دان درضاءي) سسوڠڬوهث اڬام 
       ماك سسياڤ يڠ مميليه سلاءين اسلام اداله تيدق دتريما اوليه الله. سڬالا عملن دان كباجيقن يڠ دبوات اتس اوروسن اڬام لاءين درڤد اسلام تيدق اكن منداڤت ڬنجرن درڤد الله؛ ماله اكن دسيقسا. جاديله مريك ترڬولوڠ برسام اورڠ- اورڠ يڠ روڬي داخيرة ننتي. اين تله دجلسكن الله ددالم سوره ال عمران؛ اية :85

     اڤابيلا الله مڽاتاكن هاث اڬام اسلام سهاج يڠ دتريما دان تيدق منريما سلاءين درڤدث؛ يڠ ماك سچرا لڠسوڠ اڬام داڤت دبهاڬيكن كڤد 2 ياءيت اڬام الله دان بوكن اڬام الله.
     كسيمڤولنث؛ دالم القرأن دان حديث سودهڤون ترداڤت داليل- داليل دان حجه – حجه باڬي ممبيدس ستياڤ اديولوڬي يڠ دكموكاكن اوليه ڤمباوا اجرن يڠ سست. اوليه ايت؛ كيت هندقله سنتياسا مڠكاجي اية-اية يڠ تركندوڠ دالم القرأن سرتا سنتياسا منيڠكتكن كاءيمانن دان كتقواءن كيت ترهادڤ الله تعالي اڬر عقيده كيت سنتياسا برادا دجالن يڠ بنر دان جاءوه درڤد اجرن سست لاڬي مڽستكن دان دموركاءي اوليه الله.


جونتوه- جونتوه ارتيكل

‘Rasul Melayu’ Jadi Doktor Pula!
04 June 2007

Oleh NOORZIHAN MOHAMED YIN

HARI ini dia bertambah berani. Malah semakin berani. Kelmarin dia dengan angkuh, berani menghantar surat kepada pembesar negeri waima Perdana Menteri memperakui status dirinya. Hari ini dia sekali lagi dengan berani mencabar dan menghina seantero umat sebagai pesakit yang dihinggapi virus. Virus yang diberi nama ‘virus syaitan’ yang membawa kepada keadaan angau kepada penghidapnya. 

Penghidap akan berada dalam keadaan ‘angau’, meracau-racau dalam bahasa yang tidak difahaminya sendiri lima kali sehari atau lebih. Simptom-simptom penyakit adalah sama malah mengikut urutan. Penghidap akan hilang daya berfikir dan kesempurnaan akal fikiran sambil berdiri tegak menghadap arah matahari terbenam. 

Selepas berdiri tegak, penghidap virus ini akan mengangkat tangannya seraya itu membongkok-bongkokkan badannya dan kemudian mengonggeng pula. Sejurus kemudian itu, si penghidap akan bersimpuh serta menaikkan pula jari telunjuknya dan selepas itu menggeleng-gelengkan kepada ke kanan dan kemudian ke kiri. Selesai perkara-perkara itu dilakukan si penghidap akan menyapukan tangannya ke muka dan terus meracau dengan menadahkan tangannya ke langit.

Dengan lagak persis seorang doktor handalan, dia menyatakan ‘dapatan dari kajiannya’ membuktikan bahawasanya virus ini pandai memilih mangsa. Mangsa-mangsa terdiri daripada manusiaraya yang mengucapkan syahadah iaitu memperakui bahawasanya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Pesuruh Allah. 

Sabda Nabi Muhammad s.a.w menjelang saat kewafatan baginda, yang bermaksud: 
“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitabullah (al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya.”

Manakala dia pula berhujah:
“Al-Quran sekadar catatan, hadis hanya rekaan manusia.”

Dia melantik dirinya sebagai rasul dengan mendakwa ‘Tuhan’ melantiknya menjadi rasul Melayu menerusi surah Yasin dan surah Ibrahim ayat keempat. Dia juga mendakwa bahawa al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia pada hari ini bukanlah al-Quran yang sebenar kerana menurutnya kalam Allah itu berada kekal dan ´disimpan´ di Luh Mahfuz. 

Haji Kahar Ahmad, 56, memberi jaminan pengikutnya pasti masuk syurga berkat daripada syafaatnya. Dia juga mendakwa mempunyai mukjizat dan syafaat seperti juga rasul-rasul-Nya yang lain iaitu boleh mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan.

Hari ini dia menyampaikan ajaran sesatnya bukan sahaja menerusi ceramah-ceramah setempatnya, malah dia sudah pandai memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan meluaskan ‘empayar kesesatannya’ menerusi blognya di internet. Sememangnya dia semakin berani dan angkuh. Jika sebelum ini dia tidak memaparkan profilnya, kini dia dengan bangga memaparkan profil lengkapnya kepada pengunjung blog. Sehingga kini seramai 567 orang telah melawat laman profilnya sejak dibina pada 16 Mei 2007 lalu manakala blognya aktif dengan kali terakhir dikemaskini adalah semalam (3 Jun 2007). 

Bayangkan sebanyak 178,000 blog baru akan dibina dengan setiap dua saat akan dilayari pengunjung di seluruh dunia. Berapa ramai yang bakal terpengaruh dengan dakyah songsangnya ini kelak kerana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) dan Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) tiada kuasa menyekat blog berkenaan dan hanya mampu membuat pemantauan. 

Walaupun terdapat undang-undang seperti Seksyen 298 A Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan menghina agama berikutan mencetuskan suasana tidak harmoni, perasaan permusuhan, benci membenci yang boleh memudaratkan keharmonian dan perpaduan serta Seksyen 13, Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 dengan dakwaan melanggar fatwa mufti dan Seksyen 6 enakmen sama dengan dakwaan mendekati seseorang dengan penerbitan ajaran agama lain, ia dikategorikan sebagai amat rendah serta tidak setimpal dengan kesalahan dan terbukti menunjukkan bahawa usaha menangani ancaman ajaran-ajaran sesat kurang berkesan.

Sehingga kini dikatakan terdapat 22 buah kumpulan ajaran sesat yang masih aktif di negara ini.

Mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh hal yang demikian itu, ilmu pengetahuan harus diterapkan menerusi suatu kaedah merangkumi aspek pendidikan bermula dari akar umbi perlu dilakukan dengan menggunapakai media massa tidak kira media cetak mahupun elektronik. Penerangan secara jelas dan terang menerusi pendekatan mudah dan ringkas mengikut kategori kumpulan sasaran mengenai teras agama Islam, iaitu akidah, ibadah, akhlak dan syariah Islamiah amat diperlukan. 

Selain itu, komponen penguatkuasaan pula perlu ditingkatkan meliputi segenap segi meliputi aspek kreadibiliti dan kecekapan agensi-agensi terbabit dan anggota khasnya dan masyarakat Muslim keseluruhan agar mampu bertindak dengan pantas dalam usaha membenteras kesesatan ini dengan berpegang pada prinsip ‘amal ma’ruf nahi mungkar’ berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.
Jais ada bukti amalan pengikut mirip al-Arqam: Exco

SHAH ALAM: Pertubuhan Rufaqa' yang didakwa cuba menghidupkan semula kumpulan al-Arqam, dikesan mengamalkan ajaran lebih berbahaya dan menyesatkan termasuk menganggap Ashaari Muhammad, bekas pemimpin kumpulan yang diharamkan pada 1994 itu, sebagai wali atau sahibul zaman.

Pengikut pertubuhan itu juga dikatakan mempercayai Ashaari mendapat ilmu secara langsung daripada Rasullullah manakala pengasas ajaran Aurad Muhammadiyah, Syeikh Muhammad as-Suhaimi dianggap sebagai Imam Mahdi.

Perkara itu didedahkan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Islam, Belia dan Mesra Rakyat negeri, Datuk Abdul Rahman Palil (gambar), pada Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) di sini, semalam.

Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Sementa, berkata siasatan Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) mendapati beberapa ciri amalan pengikut Rufaqa’ mempunyai persamaan dengan ajaran Aurad Muhammadiah yang menjadi pegangan al-Arqam.

“Berikutan itu, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Selangor pada 2 Oktober lalu memutuskan ajaran Pertubuhan Rufaqa' menyeleweng daripada ajaran sebenar Islam," katanya.

Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan Datuk Ahmad Bhari Abd Rahman (BN-Taman Templer) sama ada kerajaan Selangor sedar mengenai kewujudan kumpulan serpihan al-Arqam yang bergerak atas nama Rufaqa' Cooperation Sdn Bhd.

Menjawab pertanyaan tambahan Datuk Zainal Abidin Sakom (BN-Batang Kali), Abdul Rahman berkata, kerajaan akan mempercepatkan pewartaan fatwa mengenai pengharaman ajaran Rufaqa', satu pertubuhan yang diketuai Ashaari.

Sabtu lalu, Jais menahan kira-kira 100 orang di sebuah rumah kedai di Seksyen 13 dekat sini, termasuk empat ahli perniagaan berusia 40-an yang dipercayai cuba mengamalkan semula amalan kumpulan al-Arqam.

Empat ahli perniagaan itu yang digelar ‘sheikh' di kalangan pengikut Rufaqa’, juga dikatakan bekas pengikut al-Arqam.

Setiausaha syarikat Rufaqa’, Zulkifli Awang Kechik, kelmarin bagaimanapun menafikan pertubuhan itu cuba mengamalkan semula ajaran Aurad Muhammadiyah.

Bercakap kepada pemberita selepas DUN ditangguhkan, Abdul Rahman berkata, premis yang diserbu Jais Sabtu lalu dikesan dijadikan pusat merekrut ahli baru dan diberi taklimat pada setiap Sabtu sebelum dibawa menemui Ashaari di Nilai Springs.

Katanya, Jais sudah ada bukti untuk mendakwa mereka yang terbabit dan akan menghantar laporan penuh kepada Ketua Polis Negara serta Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KDN) dalam masa terdekat untuk tindakan seterusnya.

Abdul Rahman berkata, Jais juga akan meminta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dan Majlis Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa berkaitan ajaran sesat yang dibawa Pertubuhan Rufaqa'.

Katanya, fatwa sedia ada hanya mengenal pasti ajaran al-Arqam sebagai sesat dan diharamkan, tetapi tidak membabitkan ajaran yang diamalkan pengikut Pertubuhan Rufaqa'.

"Jika perlu, kerajaan Selangor mahu mencadangkan Kerajaan Pusat mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) terhadap (bekas pemimpin) al-Arqam yang menggunakan Rufaqa' sebagai `topeng'," katanya.

Abdul Rahman berkata, walaupun ajaran Aurad Muhammadiah tidak secara terang cuba dihidupkan semula Pertubuhan Rufaqa', bekas pengikut al-Arqam dikesan terbabit secara langsung termasuk menjual buku bertajuk Abu Ashaari Muhammad - Pemimpin Paling Ajaib Di Zamannya yang ditulis isteri pertama bekas pemimpin Al-Arqam itu, Khadijah Aam.

"Kita tidak menyentuh (pengikut) Rufaqa' yang terbabit dalam perniagaan kerana ia memang dibolehkan tetapi kita sentuh individu yang terbabit secara langsung dalam usaha menghidupkan semula ajaran itu," katanya.

Abdul Rahman juga meminta Kerajaan Pusat mengharamkan buku tulisan Khadijah yang dipasarkan sejak empat bulan lalu kerana bimbang ia akan menyelewengkan akidah umat Islam.

Beliau berkata, Jais turut mengesan lapan ajaran sesat lain disebarkan di Gombak, masing-masing empat ajaran di Petaling dan di Hulu Langat, Klang (tiga) dan setiap satu di Sepang, Kuala Selangor dan Kuala Langat.

Antara ajaran sesat itu ialah Tarekat Ismail Bonjol, Selimut Putih, Ilmu Hakikat, Ajaran Abdul Kahar, Ghazali Bin Othman dan Syiah.Ajaran Sesat Melampaui Batas Agama
14 May 2007
Oleh SITI RAFMAH ZAKARIA

BERDASARKAN realiti masa lalu, jelas sebahagian ajaran sesat boleh membawa kepada perpecahan dalam masyarakat. Malah dikatakan terdapat sebahagian kandungan ajaran sesat melibatkan aktiviti anti kerajaan serta menimbulkan kekeliruan dan permusuhan di kalangan masyarakat Islam khususnya.

Situasi begini jika dibiarkan sudah tentu berupaya mengancam keselamatan negara. Secara jelasnya, semua bentuk ajaran sesat membawa kepada penyelewengan akidah dan boleh menjerumuskan pengamalnya kepada kesesatan.

Sehingga kini dikatakan terdapat 22 buah kumpulan ajaran sesat yang masih aktif di negara ini. Keadaan ini sudah tentu tidak memerlukan tempoh yang panjang untuk menghapuskannya. Ini berdasarkan kekuatan dan kecekapan jentera penguatkuasaan anggota jabatan-jabatan agama Islam negeri dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) yang berfungsi sebagai penyelaras, pemantau, dan jawatankuasa bertindak terhadap kumpulan ajaran sesat.

Kelambatan bertindak ke atas kumpulan-kumpulan ajaran sesat akan mengakibatkan tercetusnya pelbagai angkara yang mungkin tidak terjangkau pada pemikiran kita. Oleh hal yang demikian, strategi mempertingkatkan kecekapan dan kredibiliti anggota penguatkuasaan agensi-agensi terlibat untuk menghidu dan mengambil tindakan ke atas ajaran sesat perlu diperkukuhkan.
Kes Al-Arqam contohnya, Jakim berjaya menyelesaikan permasalahan penyelewengan akidah yang dibawa oleh Ashaari Muhammad dengan bantuan pihak berkuasa Polis Diraja Malaysia (PDRM). Al-Arqam dahulu bergerak aktif di seluruh negara secara terang-terangan tetapi dalam kes ajaran sesat Ayah Pin, modus penyelewengan yang dilakukan lebih secara tersembunyi.

Bagaimanapun, kedua-dua kes ini hanya berbeza daripada aspek modus gerakan tetapi mempunyai persamaan kesan ancaman yang wujud akibat penyelewengan akidah.
Program Pemulihan yang dijalankan oleh kerajaan telah berjaya memulihkan iktikad dan akidah pengikut Al-Arqam kembali ke pangkal jalan.

Persoalannya, apakah Pusat Pemulihan Akidah Jakim di Kuala Kelawang, Jelebu, yang diharapkan dapat membantu memulihkan akidah mereka yang terpengaruh dengan ajaran sesat yang lain benar-benar berfungsi dengan efisien?

Berdasarkan bentuk hukuman dan denda sedia ada yang dikategorikan sebagai amat rendah serta tidak setimpal dengan kesalahan, jelas menunjukkan bahawa usaha menangani ancaman ajaran-ajaran sesat kurang berkesan dan tidak dilakukan secara bersungguh-sungguh.

Oleh hal yang demikian, satu metadologi yang merangkumi aspek pendidikan seperti menyebarkan risalah atau maklumat umum mengenai cara mengenal pasti sesuatu ajaran sesat perlu dilakukan. Pendidikan formal atau tidak formal boleh dimanipulasi sebagai medium penyebaran maklumat yang berkesan termasuk penggunaan media cetak dan elektronik.

Usaha harus ditekankan ke arah memberi penerangan secara jelas kepada masyarakat umum mengenai akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sikap tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang sahih merupakan suatu ketegasan dalam mempertahankan kesucian akidah dan agama Islam itu sendiri.

Oleh itu, akidah yang sahih ialah mereka yang beriman kepada Allah, para malaikat dan rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhirat serta qada dan qadar. Amal ibadat yang bukan terbit dari akidah yang sahih adalah sia-sia sahaja iaitu tidak mendapat apa-apa balasan daripada Allah.

Akidah yang sahih dapat menjadi landasan dan pendorong bagi umat Islam dalam melaksanakan amal soleh dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Ajaran sesat sebenarnya satu fenomena yang melampaui batas dalam agama. Kaedah atau jalan penyelesaian umat ialah dengan meluruskan akidah dan kembali kepada akidah Salafush-shalih, menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum, ikhlas pada Allah dan menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai teladan, menuntut ilmu syariat serta berusaha memahami
agama dan mencari kebenaran mengikut dalil yang benar.


ڬمبر اجارن سست چونتوه-چونتوه


چونتوه كراتن اخنر مغناءي اجرن سست

  


لڠكه- لڠكه مناڠاني اجرن سست

       سجاجر دڠن ڤوانا ڬلوباليساسي يڠ مرنتسي سلوروه ايرا دڤرسادا دنيا اين؛ فلباڬاي كماجوان تله داڤت دچاڤاي دالم بيدڠ ڤمباڠونن؛ ڤرايندوسترين؛ ڤرتانين دان لاءين- لاءين لاڬي. نامون بڬيتو؛ كماجوان يڠ ترلمڤاو ڤست جوڬاله يڠ مڠاقيبتكن عقيدة مأنسي موده ترڬوڬت دان ترڤيسوڠ سكاليڬوس ممبري ڤلواڠ كڤد ڤمباوا اجرن سست اونتوق تروس برللواسا. اوليه ايت؛ سباڬاي موءمن سجاتي يڠ سنتياس مڠيڠينكن ڤرجواڠن كاره في سبيل الله؛ كيت هندقله سدر دان منجالنكن تڠڬوڠجواب كيت باڬي ممبنترس ڬجالا اجرن سست اين.
  
      انتارا اسلوب يڠ بوليه دجالنكن اياله دڠن ملڠكڤكن ديري دڠن كڤهمن اسلام يڠ سبنر. اين كران؛ اڤابيلا ديري كيت دڠن كڤهمن اسلام يڠ سبنر؛ عقيده دان كاييمنن دالم ديري كيت ترهادڤ الله تعالي اكن منجادي لبيه قوات دان برتمبه سكاليڬوس داڤت منڠكيس ڤڠاروه اجرن سست دڠن كڤهمن اسلام يڠ سبنر ملالوءي ڤروسيس ڤمبلاجران سچارا فورمل اتاو تيدق فورمل.

      سلاءين ايت؛ كيت جوڬ مستيله ممڤركمسكن دعوه اسلام كڤد مشاركت دڠن ڤركمبڠن ڤلباڬاي قاعيده دان سالورن سايريڠ دڠن ڤركمبڠن سماس. ملالوءي منهج اين؛ اجرن اسلام اكن داڤت دسيبركن دڠن لبيه ملواس لاڬي باڬي مڠيلقكن ككليروان يڠ دباوا اوليه ڤڠانوت اجرن سست دان اجرن اسلام هندقله سنتياس ددهكن كڤد مشاركت منروسي ڤلباڬاي قاعيده سڤرتي ميديا چيتق؛ ايليكترونيك؛ چرامه؛ سمينر؛ فوروم؛ دان سيمڤوسيوم.
       
      كرجا سام دالم ڤڠواتكواساءن اوندڠ- اوندڠ سچارا برسڤادو اوليه سموا ڤيهق جوڬا مروڤاكن ساله ساتو جالن يڠ باءيق باڬي مڠاتسي مساله اين. چارا اين اكن داڤت ممبندوڠ كڬياتن اجرن سست درڤد تروس منولر دالم مشاركت. دسمڤيڠ ايت؛ ڤمباوا اجرن سست جوڬا اكن لبيه تاكوت اونتوق مڽيبركن اجرنث ايت كڤد اورڠ لاءين كران بيمبڠ اكن دتڠكڤ دان دكناكن حكومن.
  
     ماساله اين جوڬ داڤت دبندوڠ دڠن ملقساناكن ڤروڬرام- ڤروڬرام يڠ برعنصوركن اجرن اسلام سڤرتي ڤروڬرام ڤموليهن عقيده. اورڠ يڠ ترليبت دڠن اجرن سست امت ممرلوكن كڤد ڤروڬرام ڤموليهن عقيده باڬي ممبايكي عقيده مريك يڠ ترڤيسوڠ دان باڬي مڠيلقكن عقيده مريك ترڤيسوڠ دڠن لبيه جاءوه لاڬي. دماليسيا ترداڤت ببراڤ بواه ڤوست ڤموليهن عقيده سڤرتي ڤوست ڤموليهن عقيده جلبو؛نڬري سمبيلن دان ڤوست ڤموليهن عقيده اولو يم؛ سلاڠور.
  
     لڠكه يڠ تراخير اياله دڠن مڠاداكن كيمڤين كسدرن مڠناءي كڤنتيڠن برڤڬڠ تڬوه كڤد اجرن اسلام سڤرتي  كيمڤين سايڠي اسلام دان سباڬايث. كيمڤين- كيمڤين ترسبوت موڠكين سچارا تيدق لڠسوڠ اكن مڽماي سماڠت دان بودايا چينتاكن اڬام اسلام سكاليڬوس مڽونتيق سماڠت اونتوق ممڤرتاهنكن اڬام اسلام درڤد انچمن موسوه. سلاءين ايت؛ كيمڤين اين جوڬ موڠكين داڤت ممبريكن اينفورماسي دان منمبهكن لاڬي ڤڠتاهوان اڬام دالم ديري ستياڤ اينديويدو. دڠن اين؛ اجرن سست يڠ داتڠ بوكنله لاڬي انچمن ترهادڤ ستياڤ اينديويدو ساندايث مريك تله ممهمي كونسيڤ اڬام يڠ سبنر دالم اسلام.
  
    كونكلوسيث؛ ستياڤ اينديويدو هاروسله مڠمبيل برت مڠناءي مسئله اجرن سست دان برسام- سام ملاكوكن انجاقن ڤراديڬما باڬي ممبنترس مسئله ترسبوت. سسوڠڬوهث ستياڤ عملن يڠ كيت لاكوكن دمي ممڤرتاهنكن اڬام اسلام اكن منداڤت بالسن يڠ ساڠت بسر درڤد الله د اخيرة كلق.

روموسن

      الحمدالله. برشكور كهضرة الهي كران دغن ليمفه دان كورنياث؛ اخيرث ساي دافت مثيافكن توكاسن يغ د بريكن اين. كتيك دالم فروسيس مثيافكن توكاسن اين؛ ساي مندافاتي بهاوا ترلالو باثق كسن يغ ساي الامي دان راساكن سماس منجالنكن توكاسن اين. انتاراث اياله؛ ساي مولا مرنوغ بهاوا بتاف كرديلث ديري ساي ددنيا اين سكيراث تيدق ممفوثاءي عقيده يغ كوكوه. ساي جوك مولا سدر اكن بهاياث اجرن سست كفد 
.اومت اسلام سكيراث اياث تيدق دجكه سجفت موغكين

      ستله مثيافكن توكاسن اين؛ ساي مولاءي سدر اكن تغكوغجواب ساي سباكاي
 سأورغ مسليم اونتوق ممبنترس اجرن- اجون سست ترسوت برداسركن لغكه- لغكه يغ تله دكموكاكن. جوسترو؛ ساي مولا برعظام اونتوق منجادي سأورغ مؤمن يغ لبيه باءيق درفد سبلومث. ساي جوك مولا ترتاريق اونتوق  مغعملكن ستياف علمو يغ ساي فراوليهي درفد توكاسن اين ددالم كهيدوفن سهارين ساي.
    
  تمبهن فولا؛ علمو- علمو يغ تركندوغ دالم توكاسن اين جوك اداله ساغت سسواي اونتوق دعملكن ددالم كهيدوفن مشاركت مسليم دنكارا كيت سايريغ دغن كفرلوان مودل انسان نكارا كيت. مشاركت دنكارا كيت فرلو سدر اكن كفنتيغن عقيده دان بهاياث اجرن سست ددالم كهيدوفن سهارين مريك سكيراث مريك ماهو اكام اسلام دنكارا كيت تروس برككلن سهيغك كهاري قيامة. سكيراث رعية دنكارا كيت مغعملكن ستياف علمو يغ دانجوركن اوليه اسلام؛ نسجاي بومي ماليسيا اكن منجادي سبواه نكارا اسلام يغ قوات دان جكروني اوليه نكارا- نكارا بوكن اسلام يغ لاءين.
   
   كونكلوسيث؛ ساي مثدري  بهاوا ستياف ايسو يغ تركندوغ دالم توكاسن اين دافت ممبريكن كسن يغ ساغت مندالمترهادف ستياف مسليم ترماسوق ديري ساي سنديري باكي برعباده كفد الله. اوليه ايت؛ ساي برهارف اكر ستياف اينديويدو مسليم ترماسوق ديري ساي سنديري اكن ملاكوكن انجاكن فراديكما باكي تروس مغكاجي علمو- علمو يغ تركندوغ دالم القرءان دان علمو يغ دانجوركن اوليه اسلام. سموكا ستياف عباده يغ كيت لاكوكن كران الله اكن مندافت بالسن يغ باءيق درفدث داخيرة كلق. انشا الله.

 P/S: ESAIMEN NI HAKCIPTA TERPELIHARA. DILARANG COPY AND PASTE BULAT-BULAT. BLOG INI SEKADAR UNTUK RUJUKAN BERSAMA. SEKIAN